Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 

Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

Vážený zákazník,

on-line kniha Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanieje komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov. Nájdete v nej rozobraté jednotlivé spôsoby nadobúdania vlastníctva ako aj formy vlastníctva.

Je praktickou pomôckou pre fyzické ako i právnické osoby. Online príručka obsahuje taktiež upozornenia a odporúčania ako postupovať pri práci v oblasti nehnuteľností.

V on-line príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku z oblasti nehnuteľností :

  • vysvetlenie a odporúčania ako postupovať  pri práci v problematike nehnuteľností
  • praktické príklady a ukážky v texte,
  • aktuálne plné znenia zákonov z oblasti nehnuteľností,
  • odpovede na akékoľvek Vaše otázky, ktoré k problematike nehnuteľnosti môžete mať!

Výhody on-line príručky:

  • jednoduchý a rýchly spôsob prístupu k informáciám cez internet,
  • vyhľadávanie v článkoch podľa zadaného kľúčového slova,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti nehnuteľností,
  • prístup k praktickým informáciám
  • informačný servis 365 on-line, čo znamená, že články sú aktualizované a dopĺňané o nové informácie,
  • možnosť vytlačenia jednotlivých článkov alebo ich odoslanie e-mailom.

Autor:

JUDr. Július Fíger - vedúci autor príručky

Po  absolvovaní   Právnickej  fakulty Karlovej  Univerzity v Prahe (v r. 1955)  pôsobil do r. 1992 ako prokurátor, z toho od r. 1958 na generálnej prokuratúre.   Do r. 1971 špecializoval sa na  problematiku dodržiavania právnych predpisov o hospodárení s bytmi, stavebného poriadku a správneho poriadku. V rokoch 1992 - 1994  bol  vedúcim sekretariátu ministerky spravodlivosti SR  a   poradcom  podpredsedníčky vlády  SR pre legislatívu. V tomto období sa podieľal na  prácach týkajúcich sa vypracovania  programu aproximácie práva Slovenskej republiky k právu Európskej únie. Od r. 1999 je advokátom. Je členom redakčnej rady Justičnej revue.  Zameriava  sa na problematiku uplatňovania  predpisov občianskeho práva   o vlastníctve a užívaní  bytov a nebytových priestorov,  a predpisov  správneho (administratívneho) práva, vrátane preskúmavania zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v súdnom konaní.

Mgr. Mária Genzorová

Mgr. Mária Genzorová vyštudovala v roku 2009 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala odbornú stáž v kancelárii verejného ochrancu práv a "Školu rakúskeho práva v Bratislave" so zameraním na rakúske občianske a obchodné právo. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač

Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave (2001), na ktorej absolvovala aj rigoróznu skúšku (2008). Počnúc od roku 2006 pôsobí ako advokátka. Autorsky sa venuje sa spracúvaniu príspevkov a prednáškam zameraným na problematiku civilného práva, najmä právnych vzťahov k nehnuteľnostiam a obchodných vzťahov.

JUDr. Lucia Danišovičová

Narodená v 1982. Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave v roku 2005 pôsobí v advokácii. Je zapísaná ako
advokátka v Slovenskej advokátskej komore. Zameriava sa najmä na oblasť
civilného práva. Zároveň pôsobí na Právnickej fakulte UK na Katedre
občianskeho práva, kde vyučuje občianske právo hmotné.

JUDr. Martin Priecel

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2005. V roku 2007 získal titul JUDr. absolvovaním rigoróznej skúšky na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2001 - už počas štúdia pôsobil ako právny asistent. Po ukončení štúdia na vysokej škole vykonával koncipientsku prax v renomovanom spoločenstve advokátov a po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky pôsobí ako samostatný advokát v advokátskej kancelárii so zameraním najmä na Civilné a Trestné právo.

JUDr. Jana Polakovičová
Po ukončení vysokoškolského vzdelania od roku 1982 som pracovala na Krajskej štátnej arbitráži v Bratislave a od roku 1984 na Štátnej arbitráži pre hlavné mesto SR Bratislavu.Od 1.1.1992 po zániku štátnych arbitráží som pracovala na Mestskom súde v Bratislave a po zlúčení Mestského a Krajského súdu v Bratislave na  Krajskom súde v Bratislave.Od 1.1.2000 pôsobím ako advokátka. Odborné zameranie: Obchodné právo, občianske právo, pracovné právo.

Ing. Peter Pittner

Ing. Peter Pittner sa venuje správe nehnuteľností nepretržite od roku 1994. Je autorom a lektorom viacerých odborných seminárov s tematikou správy a prevádzky nehnuteľností a spoluautorom vedeckej publikácie Efektívna komunikácia medzi správcom bytového domu a vlastníkmi. Je absolventom univerzitného štúdia so špecializáciou Inžinierska geodézia (1993). V súčasnosti je externým doktorandom na Slovenskej technickej univerzite a aktívnym spolumajiteľom v správcovskej spoločnosti so sídlom v Bratislave.

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Po  absolvovaní   Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 1971 (vtedy SVŠT) pôsobila ako pracovník výskumu a vývoja na Výskumno-vývojovom ústave pozemných stavieb v Bratislave. Špecializovala sa na problematiku stavebnej fyziky, stavebnej tepelnej techniky, tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budov. V ďalšom období sa odborne zameriavala na problematiku tepelnej ochrany budov, zatepľovanie budov, obnovu budov, energetickú hospodárnosť a energetickú certifikáciu budov. Od roku 1996 pôsobila ako výkonná riaditeľka VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o. Od roku 2008 je riaditeľkou Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n.o. Od roku 1978 pôsobila ako externý pracovník na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a od v období 1998 až 2006 ako hosťujúci profesor na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Od roku 2004 je riadnou profesorkou. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií, článkov a technických noriem z oblasti tepelnej ochrany, obnovy budov a energetickej hospodárnosti. Prednáškami sa zúčastnila mnohých konferencií doma a v zahraničí. Zastupuje SR v Zladených konaniach pre EPBD. Je predsedkyňou normotvornej komisie TK 58 a predsedkyňou Združenia pre zatepľovanie budov. Podieľa sa na spracovaní právnych predpisov súvisiacich s uvedenými oblasťami pôsobenia vo výskume. Je autorizovaným inžinierom a odborne spôsobilou osobou pre energetickú certifikáciu. Ocenená bola ako Žena roka za vedu a výskum v roku 2007 a Listovou cenou za normotvornú činnosť.

JUDr. Mária Malíková 

Narodila sa v roku 1959, po absolvovaní strednej ekonomickej školy pracovala 15 rokov na prokuratúre, po ukončení Právnickej fakulty UK v Bratislave pracovala ako učiteľka so zameraním na právo na strednej škole, neskôr ako právnička v súkromnej firme. Od februára 2004 vykonáva funkciu sudcu so zameraním na občianske právo.

Ing. Jana Vršková

Po absolvovaní  Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v roku 1991 pracovala v štátnej správe v oblasti kontroly. Od roku 2002 sa venuje metodike účtovníctva so zameraním na neziskový sektor. Vypracováva metodiku účtovníctva a zabezpečuje výklad a aplikáciu všeobecne záväzných právnych noriem v oblasti účtovníctva a účtovného výkazníctva pre neziskové organizácie.

JUDr. Alena Kseňáková

Po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (v r. 1999), pracovala ako právnik bytového družstva (do r. 2004). Od r. 2005 pôsobila ako vyšší súdny úradník na krajskom súde a okresnom súde a vykonala odbornú justičnú skúšku (v r. 2008). Od r. 2009 pôsobí v advokátskej kancelárii v Bratislave, od apríla 2012 je zapísaná ako advokátka v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.